Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kişisel verileriniz, On Gemi Elektronik Ticaret İthalat ve İhracat A.Ş ("ON GEMİ") tarafından  veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda açıklanan kapsamda kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan tüm şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Şirketimize sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından; bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri vermek, yeni ürünler hakkında bilgiler sunmak ve promosyon yapmak,  hizmet ve iletişimi geliştirmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, çalışanlarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek, çalışma koşullarını belirlenmek, işe alım araştırmalarını desteklemek, çalışma saatlerini kontrol edebilmek, ücret ve ücrete ilişkin bilgileri kayıt altına almak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimleri yapabilmek, iş sağlığı ve güvenliği esaslarını uygulayabilmek, kanunlardan doğan yükümlülükleri yerine getirebilmek gibi amaçlarla KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

 

Kişisel verileriniz; kampanya ve promosyon dönemleri de dahil tüm yukarıda belirtilen süreçler sırasında veya iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında, kurumsal internet sitelerimiz veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da ve/veya çalışma süresi içerisinde tarafımıza  ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve "cookies" olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle işlenmektedir.   

 

                  
Kişisel Verilerinizin Aktarımı

 

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen sebepler ve Kanun'da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; ON GEMİ tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi iş ortaklarımız, grup şirketler, ifa yardımcılarımız gibi üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla yurtiçi ve yurtdışında paylaşılabilecektir. 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla ON GEMİ'ye başvurarak:

 
a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun'un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi, Şirketimizin +90 0212324 50 10/11 numaralı telefonları üzerinden bildirebilirsiniz. 
 

Dorajoy'u kullanarak, Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.